วันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2554

วิจัยทุกสาขา

                     วิจัยทุกสาขา

E-Research , E-Thesis
ฐานข้อมูลผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร
ฐานข้อมูลวิจัย ห้องสมุดสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)
ฐานข้อมูลวิจัย-วิทยานิพนธ์ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
คลังปัญญา มทส. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
วิทยานิพนธ์และงานวิจัย มมส. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ฐานข้อมูล CMU e-Research สำนักหอสมุด
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ฐานข้อมูล CMU e-Theses สำนักหอสมุด
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปริญานิพนธ์ฉบับเต็มสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒวิโรฒ
วิทยานิพนธ์ออนไลน์ สำนักหอสมุดกลาง
มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยานิพนธ์ Full Text โครงการบัณฑิตศึกษา
มาหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี
ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ สถาบันพระปกเกล้า
ห้องสมุดออนไลน์ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
Central Library UTCC Thesis Online
สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
DCMS สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง
DCMS สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา
Knowledge Bank at Sripatum University สำนักหอสมุด
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
PSU e-Thesis Database สำนักทรัพยกรการเรียนรู้
คุณหญิงหลง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
PSU e-Research Database สำนักทรัพยากรการ
เรียนรู้คุณหญิงหลง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
STOU's Thesis สำนักบรรณสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช
ThaiLIS สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

E-Journal จุลสารชมรมโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียแห่ง
ประเทศไทย
จุลสารสมาคมโรคติดเชื่อในเด็กแห่งประเทศไทย
จุฬาลงกรณ์ธุรกิจปริทัศน์
เชียงใหม่เวชสาร
เชียงใหม่สัตวเพทยสาร
ธรรมศาสตร์เวชสาร
ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ
ไทยเภสัชสาร
พยาบาลสาร
พุทธชินราชเวชสาร
ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูแห่งประเทศไทย
รามาธิบดีเวชสาร
รามาธิบดีพยาบาลสาร
ลำปางเวชสาร
วารสารการเมืองการปกครอง
วารสารการพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพ
วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
วารสารวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ วารสารจักษุธรรมศาสตร์เวชสาร
วารสารจักาษุเวชสาร
วารสารจักษุสาธารณสุข
วารสารจุฬาอายุศาสตร์
วารสารนิติเวชศาสตร์
วารสารทันตแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วารสารเทคคิคการแพทย์ เชียงใหม่
วารสารเบาหวาน
วารสารประสาทวิทยาศาสตร
วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร วารสารพืชสวน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วารสารโภชนาการ
วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล
วารสารรูสมิแล
วารสารร่มพฤกษ์
วารสารราชบัณฑิตยสถาน
วารสารโรคข้อและรูมาติสซั่ม
วารสารโรคหัวใจ
วารสารโรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน
วารสารโรงพยาบาลสวนปรุง
วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง
วารสารวิจัย วิทยาศาสตร์การแทพย์
วารสารวิชาการคณะมัณฑนศิลป์
วารสารวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
วารสารสงขลานครินทร์ ฉบับสังคมศาสตร์
และมนุษยศาสตร
วารสารสมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย
วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
วิทยาสารเกษตรศาสตร์ : วิทยาศาสตร์
วิทยาสารเกษตรศาสตร์ : สังคมศาสตร์
ศรีนครินทร์เวชสาร สำนักงานประเมินและประกันคุณภาพ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สารศิริราช
ฐานข้อมูลวารสารวิชาการด้านสาธารณสุข
ศูนย์เอกสารองค์การอนามัยโลก
สำนักวิชาการสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข
Asian Pacific Journal of Cancer Prevention
Environment Asia
Maejo International Journal of Science and Technology
Silpakorn University International Journal
Silpakorn University Science and Technology
Songklanakarin Journal of Science and Technology
The Thai Journal of PharmaceuticalSciences
Thammasat Internation Journal of Seicnce and Technologyไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น