วันจันทร์ที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2554

ฐานข้อมูลวิจัย/วิทยานิพนธ์ (Fulltext)

  ฐานข้อมูลวิจัย/วิทยานิพนธ์ (Fulltext)


1. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (full text) 
http://library.cmu.ac.th/digital_collection/etheses/searching.php


2. มหาวิทยาลัยศิลปากร (full text) 
http://www.lib.su.ac.th/thesis


3. มหาวิทยาลัยรามคำแหง (abstract only) 
http://lib2002.lib.ru.ac.th/iwebsrv/add-in/isearch2/isengine.asp?drw=001


4. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (full text) 
http://www.odi.stou.ac.th/STOUthesis/pagesearchres4.asp


5. มหาวิทยาลัยบูรพา (full text) 
http://digital_collect.lib.buu.ac.th/dcms/main.nsp?view=DCMS


6. สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) (abstract) 
http://www.riclib.nrct.go.th/database/database.html#N1


7. ฐานข้อมูลวิจัย/วิทยานิพนธ์/แผนการสอน และอื่นๆ ของ 6 สถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดชลบุรี
http://chonlinet.lib.buu.ac.th/interweb/jsp/ShowResultDetail.jsp


8. ฐานข้อมูล full text ของมหาวิทยาลัยใน ตปท.
http://www.tu.ac.th/cgi-bin/arts/tourism/fulltext.html


9. มหาวิทยาลัยทักษิณ (Full text) 
http://dcmslib.tsu.ac.th/dcms/main.nsp?view=DCMS10.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (full text) 
http://ethesis.lib.kmutt.ac.th/dcms/main.nsp?view=DCMS


11. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ต้องสมัครสมาชิกก่อน ซึ่งสมัครง่ายมาก 
http://elibrary.trf.or.th


12. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (full text) 
http://dcms.lib.ubu.ac.th/dcms/main.nsp?view=DCMS


13. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (full text) 
http://dcms.mfu.ac.th/dcms/main.nsp?view=DCMS


14. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (full text) 
http://www.library.msu.ac.th/interface/singlemarc/_search/thesis/


15. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (full text) 
http://sutlib1.sut.ac.th/Thesis/Search/Thesis.cfm


16. คลังปัญญาจุฬาเพื่อประเทศไทย (abstract) 
http://cuir.car.chula.ac.th/


17. CHE pdf Dissertation full text 
http://ebook.thailis.or.th/
.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น