วันพุธที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2554

ตัวอย่างการเขียน Nursing Care Plan

  ตัวอย่างการเขียน Nursing Care Planการเขียนแผนการพยาบาล (Nursing Care Plan)

http://www.thainurse.org/images/7_9maxx/nursesrec(5).pdf


โดย   ผศ.ดร .เรณู พุกบุญมี


                ภาควิชาพยาบาลศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบ บาลรามาธิบดี

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น