วันอังคารที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2555

ตัวอย่างงานวิจัยเกี่ยวกับสาขาการพยาบาลผู้ใหญ่

ตัวอย่างงานวิจัยเกี่ยวกับสาขาการพยาบาลผู้ใหญ่คลิก ชื่อเรื่อง แล้ว คลิก Full Text  เพื่อดูงานวิจัยฉบับ

1การวิเคราะห์สถานการณ์ทางคลินิกเกี่ยวกับการจัดการทางการพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังโรงพยาบาลวังเหนือ จังหวัดลำปาง = Clinical situational analysis of nursing management for patients with chronic kidney disease, Wang Nuea Hospital, Lampang Province / วันดี มาไว / 2555 /Full Text
2กรณีศึกษาการสนับสนุนผู้ดูแลในการดูแลผู้บาดเจ็บไขสันหลังในโรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ = A Case study of supporting caregivers in care of persons with spinal cord injury in Nakornping Hospital, Chiang Mai Province / ฐาปณี องคสิทธิ์ / 2554 /Full Text
3การกำหนดตนเองเกี่ยวกับการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ที่เป็นโรคเบาหวาน โรงพยาบาลร้องกวาง จังหวัดแพร่ = Self-determination in Glycemic control among persons with Diabetes Mellitus, Rongkwang hospital, Phrae Province / วัชรี ผลมาก / บันฑิตวิทยาลัย 2550 /Full Text
4การจัดการตนเองและความผาสุกในผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลว = Self-management and well-being among heart failure patients / ชุตินธร เรียนแพง / 2548 /Full Text
5การจัดการอาการปวดโดยพยาบาลและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นตามการรายงานของผู้ป่วยและพยาบาลในหน่วยงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน = Nurses's pain management and outcomes as reported by patients and nurses in an accident and emergency unit / โสพิศ เวียงโอสถ / 2549 /Full Text
6การจัดการอาการปวดและผลลัพธ์ในผู้ป่วยหลังผ่าตัด = Pain management and outcomes in postoperative patients / กรรวี ฟูเต็มวงค์ / 2548 /Full Text
7การดูแลตนเองของผู้ติดเชื้อเอชไอวีหรือผู้ป่วยเอดส์ที่ได้รับยาต้านไวรัส = Self-care of people living with HIVAAIDS receiving antiretroviral drugs ภูริชญญา บุรินทร์กุล / ภูริชญา บุรินทร์กุล / 2547 /Full Text
8การได้รับการสนับสนุนทางสังคมของผู้ป่วยในหอผู้ป่วยหนักโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว จังหวัดน่าน = Received social support among patients in intensive care unit, Pua Crown Prince Hospital, Nan province / วิไลรัตน์ ชัยนนถี / 2549 /Full Text
9การได้รับข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ยาของผู้มีความดันโลหิตสูง โรงพยาบาลบ้านหลวง จังหวัดน่าน = Receiving drug use information and drug use behavior of persons with hypertension at Banluang hospital Nan province เการ ตามสัตย์ / เกษร ตามสัตย์ / 2549 /Full Text
10การได้รับข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ยาและพฤติกรรมการใช้ยาของผู้ที่มีภาวะหัวใจล้มเหลว โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ = Receiving drug use information and drug use behavior of persons with heart failure Maharaj Nakorn Chiang Mai Hospital / พุทธชาติ สมณา / 2548 /Full Text
11การทบทวนงานวิจัยอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับการใช้เทคนิคผ่อนคลายเพื่อบรรเทาอาการปวดเฉียบพลัน = A Systematic review on relaxation techniques for alleviating acute pain / สิรินยา พวงจำปา / 2548 /Full Text
12การทบทวนงานวิจัยอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับการฟื้นฟูสมรรถภาพหอดในผู้ที่เป็นโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง = Systematic review on pulmonary rehavilitation in persons with chronic obstructive pulmonary disease / ศักรินทร์ สุวรรณเวหา / 2548 /Full Text
13การทบทวนงานวิจัยอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับการออกกำลังกายในผู้ที่เป็นโรคหลอดเลือดแดงส่วนปลายอุดตัน = Systematic review on exercise among persons with peripheral arterial / จุฑามาศ กิติศรี / /Full Text
14การทบทวนงานวิจัยอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับวิธีการดูแลหลังการจำหน่ายจากโรงพยาบาลสำหรับผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลว = A systematic review on postdischarge care for patients with heart failure / ณรษา เรืองวิลัย / 2555 /Full Text
15การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับวิธีการควบคุมโรคในบุคคลที่เป็นเบาหวานชนิดที่ 2 = Systematic review on diabetic control interventions among persons with diabetes mellitus type 2 / วันดี ใจแสน / 2551 /Full Text
16การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับวิธีการช่วยเหลือผู้ดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็ง = Systematic review on interventions in helping caregivers of cancer patients / สาวิตรี สารพล / 2552 /Full Text
17การทบทวนหลักฐานเชิงประจักษ์เกี่ยวกับการปฏิบัติที่เป็นเลิศของวิธีการดูแลด้านจิตใจสำหรับผู้ที่เข้ารับการรตรวจสวนหัวใจและหลอดเลือด = Evidence review on best practices of psychological interventions for persons undergoing cardiac catheterization / สุมณฑล หมูจุน / 2555 /Full Text
18การบำบัดแบบเสริมในผู้รอดชีวิตจากมะเร็งเต้านม = Complementary therapy among breast cancer survivors / วราภรณ์ แก้ววิลัย / 2547 /Full Text
19การปฏิบัติการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายแบบประคับประคองของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลฝาง จังหวัดเชียงใหม่ = Nursing practices on palliative care fo terminally III patients among nurses at Fang Hospital, Chiang Mai Province / ทองทิพย์ พรหมศร / บัณฑิตวิทยาลีย 2551 /Full Text
20การประเมินการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับการพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ = Evaluation of implementing clinical nursing practice guidelines for stroke patients, Chiangmai Neurological Hospital / ณัฐชยา คนใจซื่อ / 2552 /Full Textขอบคุณที่มา  ::        มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น