วันอังคารที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2555

ตัวอย่างงานวิจัยเกี่ยวกับพยาบาล(ม.ศิลปากร)

ตัวอย่างงานวิจัยเกี่ยวกับพยาบาล(ม.ศิลปากร)

ท่านสามารถเปิดดูงานวิจัยและก๊อปได้ โดยใช้โปรแกรม Adobe Acrobat Reader การโหลดและการติดตั้งโปรแกรม Adobe Acrobat Reader


คลิกชื่อเรื่อง...แล้วคลิกวิทยานิพนธ์ฉบับเต็ม/Fulltextค่ะ


ชื่อวิทยานิพนธ์
ชื่อผู้แต่ง
สาขาวิชา/ภาควิชา
ปีการศึกษา
1.การเข้าถึงบริการสุขภาพด้านการรักษาพยาบาลของผู้สูงอายุ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี
(Accessibility to curative care services for the elderly in Damnoen Saduak, Ratchaburi Province)
เลขหมู่ RA777.6 ผ63
ระดับ ปริญญาโท
ผานิตา พงษ์เศวตสาขาวิชาวิทยาการสังคมและการจัดการระบบสุขภาพ
2551
2.การควบคุมคุณภาพเชิงสถิติสำหรับการตรวจหาเชื้อ HIV ชนิดที่ 1 ด้วยวิธี ELISA ของโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี
(Statistical quality control of Hiv-1 Elisa test Performance for the Chaophaya Abhai Phubethr Hospital Prachinburi Province)
เลขหมู่ QA276.6 ร63
ระดับ ปริญญาโท
รัตนา ทั่งทองสาขาวิชาสถิติประยุกต์
2544
3.การดูแลกำกับตนเองของผู้ป่วยโรคมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัดของโรงพยาบาลนครปฐม
(Self-regulation of cancer patients on chemotherapy in Nakhon pathom hospital)
เลขหมู่ RC271.C5 ส73
ระดับ ปริญญาโท
สุนีย์ สุวรรณศีลศักดิ์สาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน
2551
4.การดูแลรักษาตนเองของผู้ป่วยเบาหวาน โรงพยาบาลห้วยพลู จังหวัดนครปฐม

เลขหมู่ RC660 ส27
ระดับ ปริญญาโท
สกุล มหารัตนวงศ์สาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน
2548
5.การบริหารจัดการในโรงพยาบาลเฉพาะทางที่ส่งต่อความพึงพอใจของผู้ให้บริการ
(THE MANAGEMENT OF THE SPECIALIZED HOSPITAL AFFECTING THE PROVIDERS' SATISFACTION)
เลขหมู่ RA971.35 ช36
ระดับ ปริญญาโท
ชนิดา ทองมณโฑสาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2545
6.การปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ชมรมสร้างพุทธภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
(The performance in healthth promotion clubs of public health volunteers in amphoe Cha-Am Changwat Phetchaburi)
เลขหมู่ RA427.8 ส94
ระดับ ปริญญาโท
โสภณ นุชเจริญสาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน
2551
7.การปฏิบัติงานตามสมรรถนะพยาบาลวิชาชีพของพยาบาลที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลของรัฐ จังหวัดสมุทรสาคร
(Job performance competency among registered nurses in government hospitals, Samut Sakhon province)
เลขหมู่ RT81.ท9 ส64
ระดับ ปริญญาโท
สิริลักษณ์ อยู่เย็นสาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน
2552
8.การประเมินการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพงานการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์โรงพยาบาลศิริราช
(Assessment of a performance for professional nurses in pediatrics nursing division Siriraj Hospital)
เลขหมู่ RJ245 ต46
ระดับ ปริญญาโท
ตรีสุคนธ์ วิริยโกศลสาขาวิชาวิทยาการสังคมและการจัดการระบบสุขภาพ
2551
9.การประเมินผลโปรแกรมความร่วมมือระหว่างเภสัชกรและพยาบาล ในการรายงานอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา ตามความสมัครใจ โรงพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี
(Evaluation on collaborative program between pharmacists and nurses to improve spontaneous reporting system in Prakokklao hospital, Chanthaburi province)
เลขหมู่ RM302.5 น63
ระดับ ปริญญาโท
นันทยา ประคองสายสาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก
2549
10.การเปรียบเทียบต้นทุนและผลลัพธ์ระหว่างการใช้ปากกาและเข็มฉีดยาในผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ได้รับอินซูลิน ณ โรงพยาบาลนครชัยศรี

เลขหมู่ RC660 อ62
ระดับ ปริญญาโท
อัญชลี สินเจริญมณีสาขาวิชาเภสัชกรรม


ชื่อวิทยานิพนธ์
ชื่อผู้แต่ง
สาขาวิชา/ภาควิชา
ปีการศึกษา
11.การเปลี่ยนแปลงระดับเม็ดเลือดขาวจากการใช้ยา clozapine ในผู้ป่วยจิตเวช โรงพยาบาลศรีธัญญา
(Clozapine-inducde white blood count disorders in psychiatric patients at sritunya hospital)
เลขหมู่ RC514 ส73
ระดับ ปริญญาโท
สุพาณี ตันตะโนกิจสาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก
2547
12.การเผชิญปัญหาของผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่รับบริการในโรงพยาบาลนครปฐม

เลขหมู่ RC280.B8 ส73
ระดับ ปริญญาโท
เสาวนีย์ จันทรรัตน์สาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน
2549
13.การเผชิญปัญหาของผู้ป่วยโรคมะเร็งปากมดลูกที่มารับบริการในโรงพยาบาลราชบุรี
(Coping behaviors of cervix cancer patients in Ratchaburi hospital)
เลขหมู่ RC280.U8 น23
ระดับ ปริญญาโท
นงนุช ทีตี้สาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน
2553
14.การพัฒนากระบวนการประสานรายการยาบนหอผู้ป่วยในโรงพยาบาลท่าวุ้ง อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี
(The development of medication reconciliation in the inpatient setting at Thawung hospital, Thawung district, Lop Buri province)
เลขหมู่ RA975.5.P5 ว36
ระดับ ปริญญาโท
วนิดา ขุมแร่สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน
2553
15.การพัฒนากระบวนการเสริมสร้างพลังอำนาจในผู้ป่วยเบาหวานรายบุคคล โรงพยาบาลหนองแซง จังหวัดสระบุรี
(Development of empowerment process for individual diabetic patients in Nongsaeng community hospital, Saraburi province)
เลขหมู่ RC661.H63 ช36
ระดับ ปริญญาโท
ชนิษฎา สุรเดชาวุธสาขาวิชาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข
2553
16.การพัฒนาการจัดการความรู้ของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลราชบุรีที่มีภาวะน้ำหนักเกิน
(The development of knowledge management for overweight staffs of Ratchaburi hospital personnel)
เลขหมู่ RA645.O23 ป46
ระดับ ปริญญาโท
ประยุทธ นงค์นวลสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
2551
17.การพัฒนาเครือข่ายบริการสุขภาพชุมชน สำหรับผู้ป่วยเบาหวานของ โรงพยาบาลโพธาราม
(Development of primary care network model for diabetic patients at Photharam hospital)
เลขหมู่ RC661.H63 ช53
ระดับ ปริญญาโท
ชวนชม ภวัตธนยาสาขาวิชาการจัดการทางเภสัชกรรม
2553
18.การพัฒนาเครื่องมือประเมินกระบวนการนำหลักสูตรสู่การปฏิบัติสำหรับหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาเวชปฏิบัติทั่วไป‪(การรักษาโรคเบื้องต้น)‬
(The development of curriculum implementation process assessment tools for nurse practitioners curriculum)
เลขหมู่ LC1072.P73 พ44
ระดับ ปริญญาเอก
พรภิรมย์ หลงทรัพย์สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
2553
19.การพัฒนาต้นแบบการประยุกต์ใช้บัตรประชาชนสมาร์ทการ์ดในการรับบริการด้านสุขภาพ
(Prototype development of applying citizen ID Smart Card in healthcare services)
เลขหมู่ TK7895.S62 ช43
ระดับ ปริญญาโท
ชลธิชา จิวารัตนพงศ์สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
2551
20.การพัฒนาต้นแบบระบบส่งต่อผู้ป่วยด้วยมาตรฐาน HL7
(Patient referral system prototype development in HL7 standard)
เลขหมู่ RA971.23 อ93
ระดับ ปริญญาโท
อโณทัย จันแก้วสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ


ชื่อวิทยานิพนธ์
ชื่อผู้แต่ง
สาขาวิชา/ภาควิชา
ปีการศึกษา
21.การพัฒนาทุนมนุษย์ของวิทยาลัยพยาบาล สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก
(Human capital development of nursing college under Praboromarajchanok institute)
เลขหมู่ RT13.ท9 จ46
ระดับ ปริญญาเอก
จรัสศรี เพ็ชรคงสาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2552
22.การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสำหรับเสริมการเรียนวิชา กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1 เรือง
(THE DEVEELOPMENT OF COMPUTER ASSISTED INSTRUCTION TO SUPPORT STUDYING ON ANATOMY AND PHYSIOLOGY 1 IN ANATOMY AND PHYSIOLOGY OF SKELETAL MUSCULAR SYSTEM FOR THE FIRST YEAR NURSING STUDENTS)
เลขหมู่ LB1028.5 ส72
ระดับ ปริญญาโท
สุพัตรา ธิชัยสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
2544
23.การพัฒนาระบบจัดเก็บภาพทางการแพทย์สำหรับโรงพยาบาลขนาดเล็ก
(Development of medical picture archiving system for small hospital)
เลขหมู่ R857.O6 ช54
ระดับ ปริญญาโท
ชวรวย ทัศนะเกตุสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
2552
24.การพัฒนาระบบผู้เชี่ยวชาญการคัดกรองและคัดแยกผู้ป่วย : กรณีศึกษาคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
(Development of triage expert system : a case study of faculty of medicine Siriraj hospital)
เลขหมู่ RA971.6 อ65
ระดับ ปริญญาโท
อิศรา แย้มงามเหลือสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
2552
25.การพัฒนาระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลประกันสังคมกับโรงพยาบาลตามมาตรฐาน HL7 โดยใช้เว็บเซอร์วิส
(Social security and hospital data exchange system development in HL7 standard using web service)
เลขหมู่ RA412.5.ท9 ด52
ระดับ ปริญญาโท
ดวงแก้ว สุวรรณดีสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
2550
26.การพัฒนาระบบเวชระเบียนรวมโดยใช้เว็บเซอร์วิสและดาต้ากริด
(Integrated medical record using web services and data grid)
เลขหมู่ RA999.M43 ส75
ระดับ ปริญญาโท
สุวชัย เสียงอ่อนสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
2551
27.การพัฒนาระบบส่งต่อข้อมูลผู้ป่วย : กรณีศึกษาโรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
(Development of patient referral information system : a case study of the hospitals under Bangkok medical service department)
เลขหมู่ RA971.23 ส75
ระดับ ปริญญาโท
สุวรรณ อาจคงหาญสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
2551
28.การพัฒนาระบบสั่งจ่ายยาเพื่อลดความคลาดเคลื่อนทางยาของผู้ป่วยที่มาติดตามการรักษา ณ โรงพยาบาลสวนผึ้ง
(Development of prescribing system to reduce medication errors in follow up patients at Suanphung Hospital)
เลขหมู่ RA975.5.P5 ด73
ระดับ ปริญญาโท
เดือนเด่น บุญรังสรรค์สาขาวิชาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข
2553
29.การพัฒนารูปแบบการโค้ชเพื่อพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของอาจารย์พยาบาล ที่ส่งเสริมทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาพยาบาล ในสังกัดสถาบันพระบรมชนก กระทรวงสาธารณสุข
(The development of coaching model to enhance instructional competency of nursing instructors that promotes critical thinking skills of nursing students in praboromarachanok institute, ministry of public health)
เลขหมู่ LB2806.4 ธ62
ระดับ ปริญญาเอก
ธัญพร ชื่นกลิ่นสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
2553
30.การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้เพื่อส่งเสริมความสามารถในการเรียนรู้ของนักศึกษาพยาบาล
(The development of an instructional model based on constructivist theory to enhance lear5ning abilities of nursing students)
เลขหมู่ LB1028.38 จ64
ระดับ
ปริญญาเอก
จิราภรณ์ พิมใจใส


ชื่อวิทยานิพนธ์
ชื่อผู้แต่ง
สาขาวิชา/ภาควิชา
ปีการศึกษา
31.การรับรู้ของพยาบาลในความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของโรงพยาบาลศิริราช
(Nurse’s perception about Siriraj Hospital learning organization)
เลขหมู่ RA990.ท9ศ64 ส74
ระดับ ปริญญาโท
สุมนา บุญหลายสาขาวิชาวิทยาการสังคมและการจัดการระบบสุขภาพ
2550
32.การวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยบริการคลินิกฝากครรภ์โรงพยาบาลสวนผึ้งจังหวัดราชบุรี
(Unit cost analysis of antenatal unit of suanphung hospital Ratchaburi province)
เลขหมู่ RA990.ท92ส53 ร63
ระดับ ปริญญาโท
ราตรี คงละออสาขาวิชาวิทยาการสังคมและการจัดการระบบสุขภาพ
2552
33.การวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยบริการผู้ป่วยในของหอผู้ป่วยพิเศษ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว ‪(องค์การมหาชน)‬
(Unit cost of inpatient department private ward of Banphaeo hospital (public organization))
เลขหมู่ RA965.6 ส74
ระดับ ปริญญาโท
สุรีพร ทองชั้นสาขาวิชาวิทยาการสังคมและการจัดการระบบสุขภาพ
2552
34.การวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยในโรงพยาบาลศูนย์โรงพยาบาลทั่วไปและโรงพยาบาลชุมชน

เลขหมู่ R728.5 ว69
ระดับ ปริญญาโท
วิโรจน์ ธัชศฤงคารสกุลสาขาวิชาคณิตศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
2550
35.การวิเคราะห์องค์ประกอบด้านชุมชนกับการส่งเสริมพฤติกรรมการออกกำลังกายของโรงพยาบาลชุมชนจังหวัดราชบุรี
(An analysis of composition of community and how to support the exercise behaviour in community hospitals in Ratchaburi)
เลขหมู่ RA776.9 ช43
ระดับ ปริญญาโท
ชลธิชา ยิ้มแย้มสาขาวิชาวิทยาการสังคมและการจัดการระบบสุขภาพ
2548
36.การศึกษาการจัดการขยะไม่ติดเชื้อในโรงพยาบาลกรณีศึกษาการรีไซเคิลขยะในโรงพยาบาลเลาขวัญ
(Non infection hospital waste management the case study of waste recycle at laokhw an hospital)
เลขหมู่ TD789.ท9 ส82
ระดับ ปริญญาโท
แสงรุ้ง รักดีสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
2551
37.การศึกษาการใช้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารประเภทลดไขมันของผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด กรณีศึกษาโรงพยาบาลนครปฐม
(STUDY OF CONSUMING LIPID LOWERING DIETARY SUPPLEMENT PRODUCTS IN CARDIOVASCULAR DISEASE PATIENTS : CASE STUDY IN NAKHON PATHOM HOSPITAL)
เลขหมู่ RM666.O45 อ45
ระดับ ปริญญาโท
อรอนงค์ เหล่าตระกูลสาขาวิชาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข
2545
38.การศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการทัวร์สุขภาพโรงพยาบาลหลวงพ่อเปิ่น
(Factor affecting health tour service on the luangphopern hospital)
เลขหมู่ RA990.ท9ป7 น67
ระดับ ปริญญาโท
พระนิเวศ พริ้มพรายสาขาวิชาพัฒนศึกษา
2552
39.การศึกษาความพึงพอใจของผู้ป่วยนอกที่มีต่อการให้บริการของโรงพยาบาล : กรณีศึกษาโรงพยาบาลบางประกอก 1

เลขหมู่ RA965.6 ศ74
ระดับ ปริญญาโท
ศุภสิริ ภิสัชเพ็ญสาขาวิชาสถิติ
-
40.การศึกษาคุณภาพบริการแผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) สาขาพร้อมมิตร
(A study service quality at the outpatient department of Banpheao Hospital (Public Organization) Prommitr Branch)
เลขหมู่ RA974 จ63
ระดับ ปริญญาโท
จิตติมา ธีรพันธุ์เสถียรสาขาวิชาวิทยาการสังคมและการจัดการระบบสุขภาพ
2549


ชื่อวิทยานิพนธ์
ชื่อผู้แต่ง
สาขาวิชา/ภาควิชา
ปีการศึกษา
41.การศึกษาแนวทางการส่งเสริมพฤติกรรมการออกกำลังกายของโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดราชบุรี
(A study of the strategies to support the exercise behaviour in community hospitals in Ratchaburi)
เลขหมู่ RA781 ก63
ระดับ ปริญญาโท
กิตติมา มัญญะหงษ์สาขาวิชาวิทยาการสังคมและการจัดการระบบสุขภาพ
2548
42.การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการออกกำลังกายของบุคลากรในโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดราชบุรี
(A study of the factors effected to the exercise behaviour of personnel of community hospitals in Ratchaburi)
เลขหมู่ RA781 ภ65
ระดับ ปริญญาโท
ภาสิตา วินันท์สาขาวิชาวิทยาการสังคมและการจัดการระบบสุขภาพ
2548
43.การศึกษาเปรียบเทียบการปฏิบัติการพยาบาลผู้บาดเจ็บที่ส่งต่อมารับการรักษาที่โรงพยาบาลราชบุรี
(The study of a comparative practice nursing of trauma patient at Ratchaburi Hospotal referral system)
เลขหมู่ RT120.E4 ส73
ระดับ ปริญญาโท
สุนันท์ เกียรติชัยพิพัฒน์สาขาวิชาวิทยาการสังคมและการจัดการระบบสุขภาพ
2551
44.การศึกษาพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้สูงอายุในเขตรับผิดชอบของโรงพยาบาลหลวงพ่อเปิ่นบนพื้นฐานของปัจจัยส่วนบุคคลและการสนับสนุนทางสังคมในครอบครัว
(A study of self-care behavior the elderly in Luangphopern Hospital on the basis of personal factors and socials support)
เลขหมู่ HV1484.ท9 ม64
ระดับ ปริญญาโท
มาริสา ประทุมมาสาขาวิชาวิทยาการสังคมและการจัดการระบบสุขภาพ
2550
45.การศึกษาพัฒนาการของเด็กอายุ 6 ถึง 9 เดือน : กรณีศึกษาหน่วยส่งเสริมสุขภาพปฐมภูมิโรงพยาบาลศิริราช
(Study the development of six to nine months children : case study promotion health care unit Siriraj Hospital)
เลขหมู่ RJ131 ป46
ระดับ ปริญญาโท
ปริญญา เพิ่มพิมพ์สาขาวิชาวิทยาการสังคมและการจัดการระบบสุขภาพ
2551
46.ความเครียดและการเผชิญความเครียดของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองในระยะฟื้นฟูสภาพโรงพยาบาลศิริราช
(Stress and coping in the rehabilitation stroke patient at siriraj hospital)
เลขหมู่ RC388.5 ร72
ระดับ ปริญญาโท
รุ่งนภา เตชะกิจโกศลสาขาวิชาวิทยาการสังคมและการจัดการระบบสุขภาพ
2552
47.ความต้องการพัฒนางานเภสัชกรรม ศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร
(Intended performance enhancement of pharmacy department in public health centers, Bangkok metropolitan administration)
เลขหมู่ RA975.5.P5 ศ64
ระดับ ปริญญาโท
ศิลวรา หนูรอตสาขาวิชาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข
2553
48.ความตั้งใจคงอยู่ในงานของพยาบาลห้องผ่าตัดโรงพยาบาลศิริราช
(Intention to stay in employment of operating room nurses ; siriraj hospital)
เลขหมู่ RD32.3 ก45
ระดับ ปริญญาโท
กฤษณี ก้อนพิงค์สาขาวิชาวิทยาการสังคมและการจัดการระบบสุขภาพ
2552
49.ความเป็นอิสระในวิชาชีพการพยาบาลงานการพยาบาลศัลยศาสตร์และศัลยศาสตร์ออร์โธปิติกส์โรงพยาบาลศิริราช
(Professional nurse autonomy surgical nursing division Siriraj Hospital)
เลขหมู่ RT82 ส73
ระดับ ปริญญาโท
สุพัฒน์ตรา ตันติศรีไกรแสงสาขาวิชาวิทยาการสังคมและการจัดการระบบสุขภาพ
2551
50.ความผูกพันต่อองค์การของพนักงานโรงพยาบาลศรีวิชัย 3 อ้อมน้อย
(Organization commitment of srivichai 3 omnoi hospital staff)
เลขหมู่ RA990.ท93ส6 ว44
ระดับ ปริญญาโท
วรรณดี อ่อนแย้ม

ชื่อวิทยานิพนธ์
ชื่อผู้แต่ง
สาขาวิชา/ภาควิชา
ปีการศึกษา
51.ความพึงพอใจของผู้ป่วยต่อคุณภาพบริการแผนกผู้ป่ายนอกในโรงพยาบาลจันทรุเบกษา
(Patients'satisfaction on outpatient department service quality in chantharubeksa hospital)
เลขหมู่ RA965.6 บ72
ระดับ ปริญญาโท
เบญจพร พุฒคำสาขาวิชาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข
2547
52.ความพึงพอใจของผู้ป่วยต่อบริการพยาบาลบนหอผู้ป่วยศัลยกรรมชาย โรงพยาบาลศิริราช
(Patients’ satisfaction toward nursing service on surgical male ward in Siriraj Hospital)
เลขหมู่ RA965.6 จ22
ระดับ ปริญญาโท
จงจิต หงษ์เจริญสาขาวิชาวิทยาการสังคมและการจัดการระบบสุขภาพ
2550
53.ความพึงพอใจของผู้ป่วยนอกต่อคุณภาพบริการของงานการพยาบาลระบบหัวใจและหลอดเลือดโรงพยาบาลศิริราช
(Patients’ satisfaction on outpatient department service quality of cardio vascular nursing in Siriraj Hospital)
เลขหมู่ RA990.ท9ศ64 ส45
ระดับ ปริญญาโท
สมหมายประภา มลิวัลย์สาขาวิชาวิทยาการสังคมและการจัดการระบบสุขภาพ
2551
54.ความพึงพอใจในบริการแผนกผู้ป่วยนอกของผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลเจ็ดเสมียน จังหวัดราชบุรี
(Satisfaction in outpatient department service in Jedsamean Hospital at Ratchaburi province)
เลขหมู่ RA990.ท9ร8 อ75
ระดับ ปริญญาโท
อุษณีย์ พงษ์สัมฤทธิ์สาขาวิชาวิทยาการสังคมและการจัดการระบบสุขภาพ
2548
55.ความสัมพันธ์ของการรับรู้การสนับสนุนทางสังคมและการเสริมสร้างพลังอำนาจในการปฏิบัติงานกับความยึดมั่น ผูกพันต่อองค์กรของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาบเอกชน จังหวัดชลบุรี : กรณีศึกษาบริษัทโรงพยาบาลกรุงเทพพัทยาจำกัด
(Relationship of perception on social support and job empowerment with organization commitment of professional nurses in private hospital Chonburi province case study : Bangkok hospital Pattaya)
เลขหมู่ RT81.5 ฉ62
ระดับ ปริญญาโท
ฉัตรชนิกานต์ บรรลุสาขาวิชาวิทยาการสังคมและการจัดการระบบสุขภาพ
2552
56.ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านข้อมูลสารสนเทศกับความสำเร็จของการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลสวนผึ้ง อำเภอสวนผึ้น จังหวัดราชบุรี
(Relationship between factors of information with the success of performance in Suan Phueng Hospital Strategy Amphoe Suan Phueng Ratchaburi Province)
เลขหมู่ RA990.ท9ส53 ธ64
ระดับ ปริญญาโท
ธารารัตน์ สัญญะโมสาขาวิชาวิทยาการสังคมและการจัดการระบบสุขภาพ
2551
57.ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่ส่งผลต่อความเครียดของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว ‪(องค์การมหาชน)
(The relationships between factors driving the stress and stress of professional nurse banphaeo hospotal (public organization))
เลขหมู่ HF5548.85 ช36
ระดับ ปริญญาโท
ชนิดา ชัยวิรุฬห์สาขาวิชาการประกอบการ
2553
58.ความสามารถใจการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เวชสถิติโรงพยาบาลชุมชนในประเทศไทย

เลขหมู่ RA972.5 น34
ระดับ ปริญญาโท
นพมาศ ศรีอนุชิตสาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน
2549
59.ความสุขในการทำงานของโรงพยาบาล งานการพยาบาลศัลยศาสตร์ และศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์โรงพยาบาลศิริราช
(Work happiness of nurses in surgical nursing division, siriraj)
เลขหมู่ RT82 ป64
ระดับ ปริญญาโท
ปิยอร ลีระเติมพงษ์สาขาวิชาวิทยาการสังคมและการจัดการระบบสุขภาพ
2552
60.ความสุขในการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาล จังหวัดสมุทรสาคร
(Happiness at work among the professional nurses in hospitals changwat samutsakorn)
เลขหมู่ RT82 น73
ระดับ ปริญญาโท
เนตรสวรรค์ จินตนาวลีสาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน
2553


ชื่อวิทยานิพนธ์
ชื่อผู้แต่ง
สาขาวิชา/ภาควิชา
ปีการศึกษา
61.ความเหนื่อยล้าในการทำงานของเภสัชกรโรงพยาบาล สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
(Job burnout in hospital pharmacists, Office of the Permanent Secretary of Ministry of Public Health)
เลขหมู่ RS122.5 ว64
ระดับ ปริญญาโท
วาริชาฏ ศิวกาญจน์สาขาวิชาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข
2553
62.ค่าใช้จ่ายและปัจจัยที่มีผลต่อการเข้ารับบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมของผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดทัายในโรงพยาบาลเอกชน
(Hemodialysis related expenditure and factors affecting the use on hemodialysis of patients with and stage renal disease in private hospitals)
เลขหมู่ RA410.5 พ64
ระดับ ปริญญาโท
พีรยา เจริญเลิศสาขาวิชาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข
2551
63.คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเฉียบพลันในโรงพยาบาลศิริราช
(Quality of life in acute leukemia patients in Siriraj Hospital)
เลขหมู่ RC643 พ72
ระดับ ปริญญาโท
เพ็ญใจ จิตรนำทรัพย์สาขาวิชาวิทยาการสังคมและการจัดการระบบสุขภาพ
2552
64.คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคเบาหวาน : กรณีศึกษาโรงพยาบาลนครชัยศรี
(QUALITY OF LIFE OF PATIENTS WITH DLABETES MELLITUS AT NAKORNCHAISRI HOSPITAL)
เลขหมู่ RA645.D5 ร63
ระดับ ปริญญาโท
รัตนาวดี จูละยานนท์สาขาวิชาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข
2545
65.คุณภาพชีวิตด้านสุขภาพสำหรับผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อและกระดูกที่ได้รับการรักษาด้านการนวดไทยที่โรงพยาบาลท่ายาง

เลขหมู่ RM723.T45 จ63
ระดับ ปริญญาโท
จิดาภา จำปาเงินสาขาวิชาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข
2550
66.คุณภาพชีวิตและแรงจูงใจในการทำงาน กรณีศึกษา : บุคลากรฝ่ายสารสนเทศ ในโรงพยาบาลศิริราช
(Quality life & motivation for working-study case : human resources of Information Department in Sirriaj Hospital)
เลขหมู่ HD6951 น72
ระดับ ปริญญาโท
นุชนภา โกมารทัตสาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน
2553
67.คุณภาพชีวิตและแรงจูงใจในการทำงาน กรณีศึกษา : บุคลากรฝ่ายสารสนเทศ ในโรงพยาบาลศิริราช
(Quality life & motivation for working-study case : Human resources of information department in Sirriaj hospital)
เลขหมู่ HD6951 น72
ระดับ ปริญญาโท
นุชนภา โกมารทัตสาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน
2553
68.ต้นทุนทางตรงต่อหน่วยของการใช้บริการรถพยาบาลรับ-ส่งต่อผู้ป่วยของโรงพยาบาลบ้านแพ้ว ‪(องค์การมหาชน)‬
(Direct unit costs of ambulance services of banphaeo hospital (public organization))
เลขหมู่ RC480.6 บ72
ระดับ ปริญญาโท
เบญจวรรณ ทองคำสาขาวิชาวิทยาการสังคมและการจัดการระบบสุขภาพ
2551
69.แนวทางการนำแสงธรรมชาติมาใช้ในอาคารโรงพยาบาลเพื่อลดการใช้แสงประดิษฐ์ กรณีศึกษา : อาคารผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลดำเนินสะดวก
(An approach to the utilization of daylighting in hospital building for reduction of artificial light case study : out-patient department Damnoen Saduak Hospital)
เลขหมู่ สถ.2/01 2549-001
ระดับ ปริญญาโท
อานนท์ ชั้นแจ่มสาขาวิชาสถาปัตยกรรม
2548
70.บุคลิกภาพการปรับตัวเพื่อสู่ความเป็นเลิศของพยาบาลจบใหม่โรงพยาบาลศิริราช
(Resilience of new graduated nurses in siriraj hospit al)
เลขหมู่ RT82 ส72
ระดับ ปริญญาโท
สุชาดา กิตติเดชาสาขาวิชาวิทยาการสังคมและการจัดการระบบสุขภาพ
2553


ชื่อวิทยานิพนธ์
ชื่อผู้แต่ง
สาขาวิชา/ภาควิชา
ปีการศึกษา
71.ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจในบริการแผนกผู้ป่วยนอกของผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลเจ็ดเสมียน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
(Factors associated patients’ satisfaction on outpatient department service in Jedsamean Hospital Potharam District at Ratchaburi Province)
เลขหมู่ RA974 น28
ระดับ ปริญญาโท
นกแก้ว อิ่มไวสาขาวิชาวิทยาการสังคมและการจัดการระบบสุขภาพ
2548
72.ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในบริการแผนกผู้ป่วยนอกของผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลเจ็ดเสมียน จังหวัดราชบุรี
(Factors effect patients’ satisfaction on outpatient department service in Jedsamean Hospital at Ratchaburi Province)
เลขหมู่ RA990.ท9ร8 ศ64
ระดับ ปริญญาโท
ศิริลักษณ์ มากมณีสาขาวิชาวิทยาการสังคมและการจัดการระบบสุขภาพ
2548
73.ปัจจัยที่มีอิทธพลต่อพฤติกรรมการดูแลผู้ป่วยแอลกอฮอล์ของญาติผู้ดูแล : กรณีศึกษาโรงพยาบาลราชบุรี

เลขหมู่ HV5275 ส46
ระดับ ปริญญาโท
สลิษา หลิมศิโรรัตน์สาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน
2548
74.ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพโรงโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดเพชรบุรี
(Pactors affecting the job performance of professional nurses in community hospitals, phetchaburi province)
เลขหมู่ RT82 ป47
ระดับ ปริญญาโท
ประทุม ต้วมศรีสาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน
-
75.ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความเครียดของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลทั่วไป จังหวัดราชบุร
(Factors determining stress of professional nurses in general hospitals, ratchaburi province)
เลขหมู่ RT67 พ72
ระดับ ปริญญาโท
เพ็ญศรี ฉันทาภิรมย์สาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน
-
76.ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของอาจารย์วิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข
(Factors influencing organizational cttizenship behaviors of nursing instructors in colleges of nursing, Ministry of public health)
เลขหมู่ RT89.3 ช73
ระดับ ปริญญาเอก
ชุติมา มาลัยสาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2552
77.ปัจจัยที่ส่งผลต่อการปฏิบัติการพยาบาลในการพิทักษ์สิทธิผู้ป่วยของพยาบาลวิชาชีพ จังหวัดราชบุรี

เลขหมู่ R727.45 ธ63
ระดับ ปริญญาโท
ธันยาภรณ์ พุทธาสาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน
2550
78.ปัจจัยที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานตามกระบวนการพยาบาลของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดกาญจนบุรี
(Factors affecting the performance of nursing process among professional nurse at community hospital in Kanchanaburi province)
เลขหมู่ RT86.75.ท9 ล62
ระดับ ปริญญาโท
ลักษ์คณา พิทักษ์ภากรสาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน
2553
79.ปัจจัยที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานพยาบาลของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยบาลชุมชน เขต 2
(Factors predicting nursing care performances of registered nurses in community hospitals, area 2)
เลขหมู่ RT86.75.ท9 ด75
ระดับ ปริญญาโท
ดุษฎี ชอบธรรมดีสาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน
2547
80.ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกใช้บริการตรวจสุขภาพที่ศูนย์สุขภาพดีโรงพยาบาลบ้านแพ้ว‪(องค์การมหาชน)‬

เลขหมู่ RA975.5.H4 ศ64
ระดับ ปริญญาโท
ศิริชัย บุดดีสีสาขาวิชาการประกอบการ


ชื่อวิทยานิพนธ์
ชื่อผู้แต่ง
สาขาวิชา/ภาควิชา
ปีการศึกษา
81.ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการทำงานของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลนครปฐม
(Factors affecting the quality of work life professional nurses in Nakhon Pathom Hospital)
เลขหมู่ RT82 อ46
ระดับ ปริญญาโท
อภิญญา วิจิตรเศรษฐกุลสาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน
2552
82.ปัจจัยที่ส่งผลต่อบทบาทของบุคลากรในการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล โรงพยาบาลชุมชน จังหวัดนครปฐม
(Factors contribute to the role of personels in quality hospital development, community hospitals in Nakhon Pathom province)
เลขหมู่ RA990.ท9 ป63
ระดับ ปริญญาโท
ปิ่นนาฏ กวีกรณ์สาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน
2552
83.ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมจัดการการเรียนรู้ของอาจารย์พยาบาล สถาบันการศึกษาพยาบาลเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
(Factors effecting learning management behavior among nursing instructors in private Nursing Educational Institutes in Bangkok and its environs)
เลขหมู่ RT81.ท9 น63
ระดับ ปริญญาโท
นิตยา ร่มโพธิ์รีสาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน
2552
84.ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมสุขภาพของพยาบาลวันก่อนหมดประจำเดือน

เลขหมู่ RG186 ร63
ระดับ ปริญญาโท
วรินทร์พร ฝึกวาจาสาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน
2548
85.เปรียบเทียบผลของการให้คำแนะนำปรึกษาด้านยาแบบตัวต่อตัวกับแบบกลุ่มต่อผู้ป่
(Comparison between individual and group counseling on patient with diabetes in Nongkhae Hospital)
เลขหมู่ RA645.D5 น63
ระดับ ปริญญาโท
นิตยา ภาพสมุทรสาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก
2545
86.ผลการสอนสุขศึกษาแก่ผู้ป่วยเบาหวานโรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินธโร อุทิศ
(Effects of health education in diabetes mellitus patients Loung Pho Thaweesak Hospital)
เลขหมู่ RA645.D5 ภ64
ระดับ ปริญญาโท
ภัททกุล จันทร์สวาทสาขาวิชาวิทยาการสังคมและการจัดการระบบสุขภาพ
2551
87.ผลการให้โปรแกรมดูแลสุขภาพต่ออัตราการรักษาหายขาดของผู้ป่วยวัณโรคปอด โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์

เลขหมู่ RC311.6 ร36
ระดับ ปริญญาโท
รพีพรรณ เกิดหนูสาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก
2548
88.ผลของการดำเนินการจัดหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า : กรณีศึกษาศูนย์สุขภาพชุมชนดอนแสลบ จังหวัดกาญจนบุรี
(Results of universal health coverage operation ; a case study of donsalabb primary care unit Kanchanabuir province)
เลขหมู่ RA412.5.ท9 พ67
ระดับ ปริญญาโท
พิเชษฐ์ แป้นอินทร์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
2552
89.ผลของการบริบาลทางเภสัชกรรมโดย SOAP Note ในผู้ป่วยนอกโรคเบาหวานที่โรงพยาบาลค่ายบางระจัน
(Effects of pharmacy soap note on dlabetic outpatients at Khaibangrachan hospital)
เลขหมู่ RA975.5.P5 พ43
ระดับ ปริญญาโท
พรพิมล รัศมีวงษ์จันทร์สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก
2553
90.ผลของการบริบาลทางเภสัชกรรมที่มีต่อปัญหาจากการใช้ยาในผู้ป่วยที่ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า
(Effects of pharmaceutical care on driug-related problems in hemodialysis patients at Pranungklao hospital)
เลขหมู่ RS152 อ62
ระดับ ปริญญาโท
อัชฎา เหมะจันทรสาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก


ชื่อวิทยานิพนธ์
ชื่อผู้แต่ง
สาขาวิชา/ภาควิชา
ปีการศึกษา
91.ผลของการให้คำปรึกษาด้านยาแก่ผู้ป่วยในต่อความร่วมมือในการใช้ยาตามสั่งของผู้ป่วยโรคหืดหรือหลอดลมอุดกั้นเรื้อรัง ณ โรงพยาบาลสมุทรปราการ
(Effects of inpatient drug counseling on compliance of asthmatic or COPD patients at Samutprakarn Hospital)
เลขหมู่ RC591 อ78
ระดับ ปริญญาโท
อุไรวรรณ ตระการกิจวิชิตArchitectural Heritage Management and Tourism (International Program)
2545
92.ผลของการให้คำปรึกษาด้านยาแก่ผู้ป่วยโรคหืดในโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน
(Outcomes measurement of counselling on patients with asthma at taphanhin crown prince hospital)
เลขหมู่ RC645.A83 ฉ47
ระดับ ปริญญาโท
เฉลิมเกียรติ เขื่อนเพชรสาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก
2547
93.ผลของการให้คำปรึกษาด้านยาในผู้ป่วยโรคเบาหวานที่โรงพยาบาลปทุมธานี
(Impact of patient counseling in diabetic patients at Pathumthani Hospital)
เลขหมู่ RA645.D5 ป62
ระดับ ปริญญาโท
ปัญญา อุ่ยประเสริฐสาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก
2547
94.ผลลัพธ์ของการบริบาลทางเภสัชกรรมก่อนพบแพทย์ในคลินิกโรคหืดที่โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า
(Outcomes of pharmaceutical care prior to physician visit in asthma clinicat pranungklao hospital)
เลขหมู่ RC591 ภ63
ระดับ ปริญญาโท
ภาณุวัฒน์ แสงพุ่มสาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก
2552
95.พฤติกรรมการบริโภคเพื่อสุขภาพของสตรีวัยทอง ที่เข้ารับบริการในคลินิกวัยทอง โรงพยาบาลศูนย์นครปฐม
(Eating for health of menopausal woment attending the menopausal clinic at Nakhornpathom Hospital)
เลขหมู่ RA784 ว65
ระดับ ปริญญาโท
วิภาพร ศักดิ์สุริยผดุงสาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน
2547
96.รูปแบบองค์การที่มีศักยภาพการทำงานสูงของวิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข
(The high performance organization model of nursing college under the ministry of public health)
เลขหมู่ HD58.9 บ76
ระดับ ปริญญาเอก
บุศรินทร์ สุจริตจันทร์สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2553
97.ศึกษาระดับความวิตกกังวลของผู้ป่วยก่อนผ่าตัดในโรงพยาบาลกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
(Study on anxiety level in the pro-operative patients at Krathumbean Hospital,)
เลขหมู่ RC531 ร62
ระดับ ปริญญาโท
รัชนก ทองน้ำวนสาขาวิชาวิทยาการสังคมและการจัดการระบบสุขภาพ
2549
98.ศึกษาระดับความสุขในการทำงานของพยาบาล : กรณีศึกษาพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช
(A study of happiness levels in the work of nurses : a case study of Siriraj Hospital)
เลขหมู่ RT82 ช73
ระดับ ปริญญาโท
ชุติกาญจน์ เปาทุยสาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน
2553
99.ศึกษาสถานการณ์การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในหน่วยส่งเสริมสุขภาพปฐมภูมิโรงพยาบาลศิริราช กรุงเทพมหานคร
(A study of breastfeeding situation in promotion and prevention care unit, Siriraj Hospital, Bangkok)
เลขหมู่ RJ216 พ73
ระดับ ปริญญาโท
เพลินพิศ ขุนอาสาสาขาวิชาวิทยาการสังคมและการจัดการระบบสุขภาพ
2551
100.องค์ประกอบภาวะผู้นำของผู้บริหารวิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข
(Leadership factors for nursing college administrators under the jurisdiction of the ministry of public health)
เลขหมู่ LB2831.826.ท9 ส74
ระดับ ปริญญาเอก
สุภาวดี นพรุจจินดาสาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2553


ชื่อวิทยานิพนธ์
ชื่อผู้แต่ง
สาขาวิชา/ภาควิชา
ปีการศึกษา
101.อรรถประโยชน์ด้านสุขภาพของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองในโรงพยาบาลราชบุรี
(The health utility of stroke patients at Ratchaburi hospital)
เลขหมู่ RC388.5 ญ63
ระดับ ปริญญาโท
ญานิศา วรรณศิริสาขาวิชาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข
2552
102.อุบัติการณ์และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับอาการอันไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาที่สามารถป้องกันได้ในโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช
(Incidence and factors associated with preventable adverse drug reactions at Chaoprayayommlaraj hospital)
เลขหมู่ RM302.5 จ63
ระดับ ปริญญาโท
จิตติมา เอกตระกูลชัยสาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก
2547

คลิกชื่อเรื่อง...แล้วคลิกวิทยานิพนธ์ฉบับเต็ม/Fulltextค่ะ


ตัวอย่างงานวิจัยเกี่ยวกับการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์

ตัวอย่างงานวิจัยเกี่ยวกับการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์

 
คลิก ชื่อเรื่อง แล้ว คลิก Full Text  เพื่อดูงานวิจัยฉบับเต็ม


1การจัดการกับอาการเยื่อบุช่องปากอักเสบจากเคมีบำบัดในเด็กป่วยโรคมะเร็ง = Management of oral mucositis induced by Chemotherapy in Children with Cancer / วัชรินทร์ โปธาเมือง / 2549 /Full Text
2การเจริญเติบโต พัฒนาการและภาวะสุขภาพของเด็กและความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อบริการของโครงการศูนย์ศึกษาเด็กเล็ก คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / อาภาวรรณ หนูคง / 2535 /Full Text
3การถูกจับต้องของทารกเกิดก่อนกำหนดในหออภิบาลทารกแรกเกิด / จริยา อินทะพันธุ์ / 2544 /Full Text
4การปฏิบัติการดูแลทารากแรกเกิดก่อนกำหนดแบบแกงการูของพยาบาลและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง = Practices of Kangaroo care for preterm infants among nurses and related factors / จิราพร พรมแก้วงาม / 2553 /Full Text
5การปฏิบัติการวางแผนจำหน่ายทารกแรกเกิดก่อนกำหนดในหอผู้ป่วยหนักทารกแรกเกิด โรงพยาบาลพุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลก = Discharge planning practices for preterm infants in neonatal intensive care unit Buddhachinaraj Hospital phitsanulok Province / สิรารักษ์ ศรีมาลา / 2552 /Full Text
6การปฏิบัติของพยาบาลในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง = Practice of nurses in promoting hospitalized child's development and related factors ;Practice of nurses in promoting hospitalized child's development and related factors / พรสวรรค์ วิไลพันธุ์ / บัณฑิตวิทยาลีย 2551 /Full Text
7การปฏิบัติของมารดาในการดูแลบุตรเจ็บป่วยเฉียบพลัน ขณะเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล / สุคนทา คุณาพันธ์ / 2545 /Full Text
8การเปลี่ยนแปลงการรับรสในเด็กป่วยโรคมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด / ภาวิณี โอภาสถิรกุล / 2546 /Full Text
9การพัฒนาแนวปฎิบัติทางคลินิกสำหรับการจัดการทางเดินหายใจในผู้ป่วยเด็กโรคปอดอักเสบ หอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลแพร่ = Development of clinical practice guidelines for airway management in children with pneumonia in pediatric unit, Phrae Hospital / ฆนรส ม่วงทอง / 2552 /Full Text
10การพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิก สำหรับการหย่าเครื่องช่วยหายใจในผู้ป่วยเด็กที่เข้ารับการรักษาในหอผู้ป่วยวิกฤตเด็ก โรงพยาบาลแม่สอด จังหวัดตาก = Development of clinical practice guidelines for weaning off mechanical ventilation among pediatric patients admitted to the intensive care unit at maesot Hospital Tak Province / รัตติกาล มณีนุตร์ / 2552 /Full Text
11การพัฒนามาตรฐานการดูแลผิวหนังทารกเกิดก่อนกำหนด = Development of skin care standard for premature infants / ผกาภรณ์ นันทา / 2547 /Full Text
12การพัฒนาและการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับการควบคุมอุณหภูมิทารกเกิดก่อนกำหนดที่อยู่ในตู้ควบคุมอุณหภูมิโรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่= Development and implementation of clinical practice guidelines for temperature control among preterm infants in incubators at Nakornping Hospital, Chiang Mai Province / จรีลักษณ์ รักษ์กิตติสกุล / 2549 /Full Text
13การพัฒนาและการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับการจัดการไข้ในผู้ป่วยเด็ก = Development and implementation of clinical practice guidelines for fever management among pediatric patients / เพชราภรณ์ ศิริทรัพย์ / 2552 /Full Text
14การพัฒนาและการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับการจัดการความปวดหลังการผ่าตัดในผู้ป่วยเด็ก = Development and implementation of clinical practice guidelinges for postoperative pain management in pediatric patients / ส่องศรี หล้าป่าซาง / บัณฑิตวิทยาลีย 2551 /Full Text
15การพัฒนาและการใช้แนวปฏิบัติในการทำให้ปราศจากเชื้อโดยวิธีนึ่งด้วยไอน้ำของผู้ปฏิบั้ติในศูนย์สุขภาพชุมชน = Development and implementation of practice guidelines for steam sterilization among workers in primary care unit / กชพรรณ ใจคำ / 2551 /Full Text
16การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการดูแลเด็กที่มีการติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนล่างเฉียบพลันและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง = Parents' participation in caring for children with acute lower respiratory tract infection and related factors / สิรินาตยา วงค์วาล / 2551 /Full Text
17การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการดูแลเด็กที่มีความเจ็บป่วยเรื้อรังขณะรับการรักษาในโรงพยาบาล / ณิชกานต์ ไชยชนะ / 2545 /Full Text
18การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการดูแลเด็กป่วยขณะเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลชุมชน = Parent participation in the care of hospitalized children at community hospital / อัมพร รอดสุทธิ์ / 2547 /Full Text
19การมีส่วนร่วมของมารดาในการดูแลเด็กเจ็บป่วยเฉียบพลันที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และปัจจัยที่เกี่ยวข้อง = Maternal participation in caring for hospitalized children with acute illness, Lao peoples democratic republic and related factors / มณีมร ตุลาบุตร / 2554 /Full Text
20การมีส่วนร่วมของมารดาในการดูแลทารกเกิดก่อนกำหนดในหออภิบาลทารกแรกเกิดและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง = Maternal participation in caring for preterm infants in neonatal intensive care unit and related factors / ปราณี ผลอนันต์ / 2555 /Full Text
ขอบคุณที่มา  ::        มหาวิทยาลัยเชียงใหม่