วันอาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

ตัวอย่างงานวิจัยสาขาพยาบาลกุมารเวชศาสตร์

ตัวอย่างงานวิจัยสาขาพยาบาลกุมารเวชศาสตร์

 

 

1. อิทธิพลของอาการอ่อนเปลี้ยและอาการนอนหลับแปรปรวนต่อการทำกิจกรรมของเด็กป่วยโรคมะเร็งที่ได้รับเคมีบำบัด = Influences of fatigue and sleep disturnabce on functional status of children with cancer receiving chemotherapy / ปรัชญาพร ธิสาระ / 2552


หน้าปกในบทคัดย่อสารบัญบทที่ 1บทที่ 2บทที่ 3บทที่ 4บทที่ 5บรรณานุกรมภาคผนวก2. อาการอ่อนเปลี้ยในเด็กป่วยโรคมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัดและการจัดการโดยผู้ปกครอง = Fatigue in children with cancer receiving chemotherapy and management by Parents / สายฤดี ลีลาวิริยะกุล / 2549


หน้าปกใน


3. สื่อสัญญาณความเครียดของทารกเกิดก่อนกำหนดขณะได้รับการพยาบาลที่ไม่คุกคามต่อร่างกาย = Stress signal of premature infants while receiving non-invasive care / ทิพย์สุดา เส็งพานิช / 2550

4. ผลของโปรแกรมส่งเสริมสมรรถนะแห่งตนต่อพฤติกรรมของผู้ปกครองในการป้องกันอาการหอบหืดในเด็ก = Effect of self-efficacy enhancement program on parents' behavior toward asthma prevention in children / พวงทิพย์ วัฒนะ / 25505. ผลของโปรแกรมการส่งเสริมการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ต่อความรู้และการปฏิบัติของพยาบาลในการจัดการความปวดเฉียบพลันในทารกแรกเกิด = Effects of evidence-based promotional program on nurses knowledge and acute pain management in neonates / รุ่งทิพย์ คงแดง / 2550


ขอบคุณที่มา  ::        มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น