วันพุธที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

การเลิกจ้าง/ค่าชดเชย/บีบให้ออกจากงาน

การเลิกจ้าง/ค่าชดเชย/บีบให้ออกจากงาน
 
 
 
 
 
          1. อยากทราบว่ากรณีที่หัวหน้าไม่พอใจ โดยที่เราไม่ได้ทำอะไรผิด โดยคนที่เป็นหัวหน้าแจ้งไปอย่างฝ่ายบุคคลว่า ต้องการคืนพนักงานคนนี้ให้ฝ่ายบุคคล ฝ่ายบุคคลจึงทำหนังสือเลิกจ้างโดยจ่ายชดเชยตามระเบียบของบริษัทซึ่งมากกว่าที่กฏหมายกำหนด เราจะฟ้องอะไรได้บ้างหรือไม่
          2. แต่หากบริษัทใช้วิธีบีบให้ลาออกไปเอง เช่น ย้ายให้ไปทำงานต่างจังหวัด ซึ่งเราไม่สามารถไปได้ เราควรจะทำอย่างไร

          3. การจ่ายโบนัสและขึ้นเงินเดือนถูกตัดหมดอย่างไม่เป็นธรรม  เราสามารถฟ้องอะไรได้หรือไม่

 

คำแนะนำทนายคลายทุกข์

 

          1. แม้บริษัทจะเลิกจ้างลูกจ้าง โดยยินยอมจ่ายค่าชดเชยให้ซึ่งมากกว่าค่าชดเชยตามกฎหมาย ย่อมชอบด้วยกฎหมายก็ตาม แต่หากว่าท่านซึ่งเป็นลูกจ้างเห็นว่าเป็นการเลิกจ้างท่านโดยไม่เป็นธรรม ซึ่งลูกจ้างไม่มีความผิดใด ๆ ท่านย่อมมีสิทธิฟ้องบริษัทต่อศาลแรงงานว่าเลิกจ้างไม่เป็นธรรม เพื่อเรียกค่าเสียหายจากนายจ้างได้

          2. หากบริษัทบีบให้ท่านลาออก โดยการให้ท่านไปทำงานยังต่างจังหวัด ซึ่งท่านไม่อาจไปได้ ท่านก็ต้องฟ้องบริษัทต่อศาลแรงงานว่ากระทำของนายจ้างนั้นเป็นคำสั่งไม่ชอบด้วยกฎหมายและไม่เป็นธรรมแก่ท่าน หรือร้องเรียนต่อพนักงานตรวจแรงงาน

          3. นายจ้างตัดโบนัสหรือเงินเดือนโดยไม่ขึ้นให้ ตามข้อสัญญาจ้างแรงงานท่านก็ต้องฟ้องคดีต่อศาลแรงงาน
 
ที่มา  ::    http://www.decha.com/main/showTopic.php?id=6877


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น